Herroepingsrecht

FacebookTwitterGoogle+Share

Eenvoudige versie:

U als Ed’s-Style klant, de consument, heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U krijgt dan het volledige orderbedrag EXclusief verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor retourzenden van u thuis naar de webwinkel zijn voor rekening van de consument.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Producten die sporen vertonen van gebruik, beschadiging(en), vlekken, honden- en/of kattenharen, en dergelijke, komen niet in aanmerking!

Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@eds-style.com. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van uw in goede conditie verkerende retourzending terugstorten.

 

Originele versie:

1.    De Consument kan een Overeenkomst cq Aankoop, zonder opgave van redenen ontbinden tot een termijn van veertien (14) dagen is verstreken, vanaf:
a.    de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de producten heeft ontvangen;
b.    de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste producten heeft ontvangen, indien de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd;
c.    de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen indien de levering van de producten bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen.
d.    de dag waarop de Consument of een door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste producten heeft ontvangen voor een Overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode.

2.    De Consument oefent het in lid 1 bedoelde recht uit door binnen de in dat lid gestelde termijn het ingevulde modelformulier voor ontbinding te zenden of, een andere daartoe strekkende ondubbelzinnige verklaring te doen aan Ed’s-Style. Dit modelformulier wordt binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst verstrekt doch uiterlijk bij de levering van de producten.

3.    Brengt de Consument op elektronische wijze via de website of het e-mailadres van Ed’s-Style een verklaring tot ontbinding uit, dan bevestigt Ed’s-Style onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst van deze verklaring.

4.    Op de Consument rust de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het in lid 1 bedoelde recht.

 

Uitsluiting herroepingsrecht

1.    De Consument heeft geen Recht van ontbinding bij een Overeenkomst,  betreffende:
a.   de levering van volgens specificaties van de Consument vervaardigde  producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
b.     de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
c.     de levering van audio- en video-opnamen en computerprogammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken, zoals cd’s en dvd’s.

 

Gevolgen herroepingsrecht

1.    Ed’s-Style vergoedt binnen veertien (14) dagen na de dag van terug-ontvangst van de producten of binnen 14 dagen nadat de Consument afdoende bewijs van verzending van de producten heeft overgelegd alle van de Consument ontvangen betalingen, met inbegrip van de door de Consument betaalde leveringskosten.
2.    Ed’s-Style maakt hierbij gebruik van hetzelfde betaalmiddel als door de Consument is gebruikt ter voldoening van de voor de ontbinding op de Consument rustende verbintenissen, tenzij de Consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en met dien verstande dat de Consument hierdoor geen kosten mag hebben.
3.    Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel is Ed’s-Style niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door Ed’s-Style aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.
4.    Tenzij Ed’s-Style heeft aangeboden de op basis van de ontbonden Overeenkomst geleverde producten zelf af te halen, zendt de Consument onverwijld en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na het uitbrengen van de in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden bedoelde verklaring de door hem ontvangen producten terug of overhandigt deze aan Ed’s-Style of aan een persoon die door Ed’s-Style is gemachtigd om de producten in ontvangst te nemen.
5.   De kosten van de retourzending zijn voor de rekening van de Consument, indien de Consument gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht.
6.    De Consument is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten als een behandeling van de producten verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen. Indien de Consument gebruik wil maken van zijn Recht van ontbinding, zal hij de producten met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Ed’s-Style retourneren. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de producten onbeschadigd door Ed’s-Style ontvangen worden.
7.    De Consument is niet aansprakelijk noch enige kosten verschuldigd door de uitoefening van zijn Recht van ontbinding, onverminderd het bepaalde in lid 3 en 6 van dit artikel.

Zie ook Artikel 6, 7 en 8 in onze Algemene Voorwaarden

Indien u gebruik wenst te maken van het Herroepingsrecht, graag bijgaand document thuis invullen, inscannen en terugsturen naar het Ed’s-Style Sales mail adres of terugsturen per post naar ons adres!

 

Ed’s-Style

Home